Stoornissen

U kan in de praktijk terecht voor onderzoek en behandeling van
Lees- en/of spellingstoornis: dyslexie

Dyslexie is een leerstoornis waarbij een kind moeilijkheden ondervindt met het lezen en/of het schrijven. Het is een hardnekkig probleem: het automatiseren van het lezen en/of het spellen blijft moeizaam verlopen ondanks dat het kind intensief oefent.

Voor meer info: Eurekaleuven.be (dyslexie)

Rekenstoornis: dyscalculie

Dyscalculie is een leerstoornis waarbij een kind moeilijkheden ondervindt met rekenen en wiskunde. Het is een hardnekkig probleem: ondanks het intensief oefenen blijft het rekenen moeizaam verlopen.

Er zijn drie soorten dyscalculie:

  • Geheugendyscalculie: problemen op het vlak van automatiseren
  • Procedurale dyscalculie: problemen op het vlak van vaardigheden en technieken
  • Visuo-motorische dyscalculie: problemen op het vlak van visuo-spatiële deeltaken

Voor meer info: Eurekaleuven.be (dyscalculie)

Taalontwikkelingsstoornissen

Wanneer de taalontwikkeling vertraagd of afwijkend verloopt van het normale patroon, kan er gesproken worden van een primaire taalstoornis. Er kunnen problemen zijn op het vlak van taalproductie en/of taalbegrip.

Fonetische articulatiestoornissen

Een stoornis waarbij het kind één of meerdere klanken uit de moedertaal niet of niet juist kan uitspreken. Het kind kan de klank weglaten (omissie), vervormen (distorsie) of vervangen door een andere klank (substitutie). bv. het foutief uitspreken van de [r] of lispelen (tong komt tussen of tegen de tanden bij het uitspreken van de [s]).

Fonologische stoornissen

Een stoornis waarbij het kind de klanken motorisch wel kan vormen, maar de klanken worden niet juist gebruikt in woorden. Het kind beheerst de regels van het klankensysteem nog onvoldoende (bv. duurt een klank lang of kort; wordt de klank vooraan of achteraan gevormd in de mond,…). Het kind vereenvoudigt de klankstructuur van de woorden. Alle jonge kinderen passen deze vereenvoudigingsprocessen toe in de loop van hun spraakontwikkeling. Maar als deze processen langer worden toegepast dan normaal of wanneer een kind atypische processen gebruikt, spreken we van een fonologische stoornis.

Afwijkende mondgewoonten

Afwijkende of foutieve mondgewoonten zoals mondademen, duimzuigen of een foutief slikpatroon kunnen een foutieve tongligging veroorzaken. Die foutieve tongligging kan een negatieve invloed hebben op de articulatie maar ook op de kaak- en de gebitsstructuren. Een orthodont behandelt de gebitsafwijking, maar deze behandeling heeft pas ten volle nut als de afwijkende mondgewoonten opgelost worden. Dit is de taak van de logopedist.

Neurologische taal- en/of spraakstoornissen: Afasie - Dysartrie

  • Afasie is een verworven taalstoornis die het gevolg is van een hersenletsel (beroerte, tumor of trauma). Door het hersenletsel kunnen er problemen zijn met het taalbegrip en/of de taalproductie.
  • Dysartrie is een verworven spraakstoornis die het gevolg is van een hersenletsel (beroerte, tumor of trauma) of een neurodegeneratieve aandoening zoals Parkinson, ALS, … . Er kunnen verschillende aspecten van de spraak gestoord zijn zoals de ademhaling, articulatie, resonantie, stemgeving en prosodie.

Typlessen: 2Hands4Kids-methode

Unieke methode om kinderen met fijnmotorische problemen, dyslexie of dyspraxie blind te leren typen. Er wordt gewerkt met kleurtjes, prentjes, verhaaltjes, spelletjes, … . De typlessen worden meestal in kleine groepjes gegeven, maar het kan ook individueel.